«Εν αρχή ην ο Λόγος»…

Η συμβολή της Λογοθεραπείας στις Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις

Γράφει:

Έλενα Τραχανά, SLT
Λογοθεραπεύτρια
Τμήμα Λογοθεραπείας Κ.Α.Α. “Διάπλαση”

Η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Λογοθεραπείας συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών επικοινωνίας, ενισχύοντας το ρόλο των λογοθεραπευτών, τις αξιολογήσεις, τις μεθόδους και τις θεραπευτικές τους διαδικασίες. Είναι επίσης μια ευκαιρία να προωθηθεί το έργο των ενώσεων SLT (Speech Language Pathologist) σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας μας επιτρέπει να δείξουμε πως η επιστήμη μας έχει έναν κοινό στόχο και αυτός είναι η ενημέρωση και η παρέμβαση σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές επικοινωνίας.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα θα επικεντρωθούμε στη λειτουργική αποκατάσταση όσο αφορά στον τομέα του λόγου και της ομιλίας ατόμων που έχουν υποστεί Κρανιοεγκεφαλική κάκωση (Κ.Ε.Κ).

Κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι ο τραυματισμός της κεφαλής ο οποίος έχει σαν αποτέλεσμα διαταραχές στην επικοινωνία κυρίως όταν το τραύμα εντοπίζεται στα κέντρα του λόγου στο επικρατούν ημισφαίριο, δηλαδή στις περιοχές των βρεγματικών ή των κροταφικών λοβών.

Διαταραχές λόγου ως απότοκο Κ.Ε.Κ

 • Δυσκολία γραφής και ανάγνωσης
 • Δυσκολία κατανόησης αφηρημένων εννοιών
 • Δυσκολία στη μορφή, και στο περιεχόμενο του λόγου
 • Δυσκολία σε αριθμητικές πράξεις
 • Δυσκολία στη χρήση του λόγου παρουσιάζοντας δυσχέρεια στην πραγματολογία.

Διαταραχές στις εξής γνωστικές ικανότητες  ως  απότοκο Κ.Ε.Κ

 • Μνημονική ικανότητα
 • Προσοχή-συγκέντρωση
 • Χώρο-χρονικός προσανατολισμός
 • Επίλυση προβλήματος
 • Σύνθετες εκτελεστικές λειτουργίες
 • Αποκλίνουσα συμπεριφορά
 • Εμφάνιση παρορμητισμού

Διαταραχές ομιλίας ως απότοκο Κ.Ε.Κ

 • Δυσαρθρία ορίζεται η διαταραχή με δυσκολία στο εύρος κίνησης και στο  συντονισμό των αρθρωτών για την παραγωγή ομιλίας .

Αφού γίνει η εκτενής λήψη ιστορικού, εξεταστούν τα όργανα ομιλίας και ακοής  και αξιολογηθεί η ικανότητα γλώσσας και ομιλίας με λεκτικές και μη λεκτικές δοκιμασίες (Peabody Picture Vocabulary Test PPVT, Boston Diagnostic Aphasia Examination BDAE, Detroit Test of Learning Aptitude DTLA, Function Communication Profile FCD), ξεκινά ο σχεδιασμός του θεραπευτικού πλάνου.

Ο λογοθεραπευτής, ως αναπόσπαστο μέρος της Διεπιστημονικής Ομάδας, στοχεύει  στην αποκατάσταση της επικοινωνίας και της καθομιλουμένης γλώσσας των ασθενών. Επιπλέον, δομεί ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα παρέμβασης με βραχυπροθέσμους και μακροπρόθεσμους στόχους καταγράφοντας τις δυσκολίες και σε ποιους  τομείς  αυτές υπάρχουν. Καθ’ όλη τη θεραπευτική παρέμβαση λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριολογικά στοιχεία και ανάγκες κάθε ατόμου με σκοπό την ομαλή ένταξη στο κοινωνικό – εργασιακό περιβάλλον. Δεν είναι σπάνιο το ενδεχόμενο, το αρχικό θεραπευτικό πλάνο να τροποποιηθεί, ακόμα και σε μεγάλο βαθμό, αν κριθεί ότι το απαιτούν οι συνθήκες.

Κλείνοντας, είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί η αξία της έγκαιρης παρέμβασης στην όλη διαδικασία της αποκατάστασης, η οποία συμβάλλει θετικά στην αποφυγή δευτερευουσών  συνεπειών στον ασθενή όπως άρνηση λεκτικής επικοινωνίας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, απομόνωση.