Διερεύνηση όγκων κεντρικού νευρικού συστήματος με τεχνικές αυτοματοποιημένης κυτταρολογίας και ιστολογίας

Οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) είναι δυνατό να προέρχονται από κάθε κυτταρικό τύπο του εγκεφάλου και των δομών στήριξής του, με τα αστροκυττώματα και το πλειόμορφο γλοιοβλάστωμα να αποτελούν τους συχνότερους.

Αν και η ιστολογική εικόνα του όγκου εξακολουθεί να αποτελεί την πιο σημαντική μεταβλητή καθορισμού της πρόγνωσης και σε πολλές περιπτώσεις να καθορίζει και τη θεραπευτική προσέγγιση, σημαντική θέση κατέχουν και διάφορες βιογενετικές και μοριακές τεχνικές, με τη μελέτη του DNA να αποτελεί σημαντική τεχνική διερεύνησης. Η παρούσα μελέτη διερευνά τις πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από τις τεχνικές αυτές, χρησιμοποιώντας την κυτταρομετρία ροής και τη στατική κυτταρομετρία. Σε σύνολο 104 δειγμάτων ασθενών με πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκους του ΚΝΣ μετρήθηκε ο δείκτης DNA που εκφράζει τη σχέση του ποσού DNA που έχουν τα κύτταρα του προς εξέταση δείγματος στη φάση G0G1, προς το σχετικό ποσό DNA που έχουν τα φυσιολογικά κύτταρα στην ίδια φάση, καθώς και άλλες σχετικές παράμετροι. Έπειτα έγινε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και συσχέτιση με τον ιστολογικό βαθμό κακοήθειας και την επιβίωση των ασθενών, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν μέχρι να αποβιώσουν. Η μελέτη καταδεικνύει μια στενή σχέση μεταξύ του υψηλού βαθμού κακοήθειας και της ύπαρξης ανευπλοειδίας. Η πρόγνωση, σχετίζεται με την πλοειδικότητα αφού η διαφορά στο χρόνο επιβίωσης ήταν σημαντική ανάμεσα στους ανευπλοειδικούς και τους διπλοειδικούς όγκους, με τους τελευταίους να εμφανίζουν σαφώς μεγαλύτερους χρόνους. Η σύγχρονη μελέτη της επιβίωσης ανάλογα με το βαθμό κακοήθειας σε συνδυασμό με την κατάσταση πλοειδίας καταλήγει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. To ίδιο και η μελέτη του χρόνου επιβίωσης σύμφωνα με το κλάσμα της φάσης S και του βαθμού υπερπλοειδίας. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων είναι σε θέση να επιτρέψουν τον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπευτικής προσέγγισης και τον καθορισμό της πρόγνωσης.

πηγή :www.didaktorika.gr